ગુજરાતી  - વૈજ્ઞાનિક યુરોપિયન

તાજેતરના, સંશોધન, સમાચાર, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની વાર્તા  અથવા તાજેતરના વૈજ્ઞાનિક સામયિકોમાંથી શિક્ષણ. 

સાયન્ટિફિક યુરોપિયનની ભાષા આવૃત્તિ વાંચવા માટે નીચે ક્લિક કરો 

Scientifico Europeo è ora disponibile in diversi le lingue. Ispirare le giovani menti per un futuro impegno nella ricerca scientifica e nell'innovazione è al centro dello sviluppo economico e della prosperità di una società. Il modo migliore per farlo è esporli alle ultime ricerche e agli sviluppi scientifici e tecnologici nella loro lingua per una facile comprensione e apprezzamento (soprattutto per coloro la cui prima lingua è diversa dall'inglese).  Pertanto, a beneficio e comodità di studenti e lettori, traduzione neurale of Scientifico Europeo è disponibile in diverse lingue. Si prega di selezionare la lingua dalla tabella. Scientifico Europeo è pubblicato in inglese. 

- Annuncio pubblicitario -
97,427FanMi Piace
62,350SeguaciSegui
1,886SeguaciSegui
31IscrittiSottoscrivi